Hulp nodig? Stuur ons een bericht of bel ons: 050-5714242

Privacystatement

Privacybeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:

NL Hosting B.V.
De Deimten 11
9747AV
Groningen
KVK: 58377980
Versie: 2018-05 v1.0

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.nlhosting.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat NL Hosting in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. NL Hosting gebruikt uw persoonsgegevens voor:

De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot NL Hosting, haar relaties en haar medewerkers;
Het verzenden van de nieuwsbrief en uitnodigingen voor kennissessies;
Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

NAW-gegevens;
bedrijfsgegevens;
btw-nummer;
e-mailadres;
(mobiel) telefoonnummer;
IBAN gegevens;
Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookiestatement genoemde doeleinden te bereiken.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief of uitnodigingen kennsissessie verwerken wij uw e-mailadres. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken (met uitzondering van het emailadres voor de nieuwsbrief en de uitnodiging voor kennissessies), tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

N@lang('nlhosting.company_full') maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de website optimaal te laten werken. Voor meer informatie verijzen we u naar onze Cookiestatement

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen aan info@nlhosting.nl vanaf een bij ons bekend e-mailadres.

U heeft de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
Het laten corrigeren van fouten;
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
Intrekken van toestemming;
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
Overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat we altijd uw identiteit zullen verifieren, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
NL Hosting B.V.
De Deimten 11
9747AV
Groningen
KVK: 58377980
e-mail: info@nlhosting.nl
tel: 050-5714242
Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.